ПОЛОЖЕННЯПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТОВАРИСТВА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГОУНІВЕРСИТЕТУ

 

 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Товариство молодих вчених (далі ТМВ) входить в структуру наукового відділу Івано-Франківського національного медичного університету (далі ІФНМУ) і є органом самоврядування молодих вчених і спеціалістів віком до 35 років.

1.2. ТМВ у своїй роботі керується принципами верховенства наукової творчості, змагальності та конкурсності; рівноправності усіх членів, самоврядування та гласності у роботі; накопичення і примноження наукового потенціалу ІФНМУ та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.

1.3. Назва товариства.

1.3.1.Українською мовою: Товариство молодих вчених Івано-Франківського національного медичного університету. Скорочено: ТМВ ІФНМУ.

1.3.2. Англійською мовою: Young Scientists’ Society of Ivano-Frankivsk National Medical University. Скорочено: IFNMU YSS.

1.4. ТМВ функціонує без державної реєстрації, не набуває прав юридичної особи та не може вступати від свого імені в цивільні правовідносини.

1.5. Товариство працює         у тісному взаємозв’язку з адміністрацією, структурними підрозділами ІФНМУ.

1.6. В Товаристві відсутня система членських внесків.

 

 

 1. ОСНОВНА МЕТА, ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТМВ.

2.1. Метою діяльності ТМВ є всебічне сприяння розвитку медичної науки та захист наукових і професійних інтересів молодих вчених і спеціалістів.

2.2. Завданнями ТМВ є:

 • Сприяння підвищенню якості підготовки спеціалістів, підвищенню кваліфікаційного рівня та постійному ознайомленню молодих лікарів із досягненням медичної та суміжної наук;
 • Сприяння науковій діяльності молодих вчених, підтримка самостійної науково-дослідницької роботи;
 • Підвищення теоретичного рівня і практичної значимості науково-дослідницьких робіт молодих вчених;
 • сприяння публікації та впровадження в практику результатів наукових робіт молодих вчених;
 • проведення наукових конференцій, симпозіумів, виставок, семінарів та публікація збірок наукових праць, тез;
 • поширення міжнародних зв’язків, встановлення контактів з науковими товариствами України та зарубіжних країн для обміну делегаціями і спільної наукової діяльності;
 • інформування української та зарубіжної громадськості про свою діяльність.

 

 

 1. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ТОВАРИСТВА. 

3.1. Керівними органами Товариства є:

 • Рада Товариства (далі Рада).

3.2. Функції Ради:

 •  визначати основні напрямки діяльності та затверджувати річний план роботи Товариства молодих вчених;
 •  обирати та звільняти склад Ради Товариства;
 •  заслуховувати звіт голови Ради про діяльність Товариства та приймати рішення щодо якості його роботи, а також методів її вдосконалення;
 •  заслуховувати доповіді про роботу за поточний рік;
 •  розглядати питання щодо внесення змін та доповнень до цього Положення.

3.3. Членами Ради можуть бути члени Товариства, які активно беруть участь у діяльності Товариства та наполегливо й постійно займаються науковою роботою.

3.4. До складу Ради входять голова Ради, секретар Ради, члени Ради Товариства.

3.5. Рада уповноважена приймати, рішення простою більшістю голосів осіб, які беруть участь у голосуванні, за наявності кворуму не менше двох третин від загального складу членів Ради.

3.6. Функції Ради :

 •  керує роботою Товариства;
 •  організовує та проводить наукові форуми, школи молодих вчених, фахові конкурси та інші заходи, передбачені планом роботи Товариства;
 •  сприяє комплексній розробці молодими вченими наукових тем з провідної проблематики кафедр;
 •  погоджує кандидатури з метою відрядження для участі в наукових форумах (конгресах, з’їздах, конференціях та ін.) та фахових конкурсах;
 •  налагоджує співробітництво з українськими громадськими об'єднаннями, установами, підприємствами, зарубіжними установами та організаціями для виконання завдань Товариства згідно з цим положенням;
 •  налагоджує взаємодію з іншими науковими товариствами ІФНМУ та з органами студентського самоврядування;
 •  бере участь в обговоренні кандидатур на присудження членам Товариства премій, іменних стипендій, цінних призів, здобуття грантів, присвоєння їм державних та відомчих нагород та подає їх на розгляд Вченої Ради ІФНМУ;
 •  розглядає питання, що виносяться на обговорення членами ТМВ;
 •  висвітлює роботу Товариства в пресі;
 •  виносить питання, що стосуються роботи Товариства, на розгляд деканатів та Вчених Рад факультетів, ректорату та Вченої Ради ІФНМУ;
 •  підтримує зв'язки з ТМВ інших вищих навчальних закладів України та інших країн.

3.7. Рада має право:

 •  заслуховувати та обговорювати звіти Голови Ради та членів Ради про їх діяльність;
 •  ухвалювати резолюції, звернення та інші необхідні документи;
 •  приймати рішення про прийом до Ради нових членів та виключення членів з Ради;
 •  приймати рішення про прийом до Товариства нових членів та виключення членів з Товариства.

3.8. Рішення Ради оформлюються у вигляді протокольних рішень.

3.9. Засідання Ради ТМВ відбуваються не рідше одного разу на місяць.

3.10.  Голова Ради ТМВ.

3.10.1. Голова Ради ТМВ (далі Голова) обирається Радою товариства з числа членів Ради простою більшістю голосів на строк повноважень п’ять років.

3.10.2. Голова Ради товариства:

 • презентує товариство у стосунках з керівними органами ІФНМУ, державними та громадськими організаціями, установами та підприємствами усіх форм власності, як в Україні, так і за її межами;
 • здійснює оперативний контроль за діяльністю товариства та виконанням рішень Ради товариства;
 •  видає розпорядження з поточних питань;
 • здійснює іншу діяльність в межах наданих йому повноважень.

3.11. Секретар Ради ТМВ:

 •  здійснює оформлення та упорядкування обліково-звітної документації ТМВ;
 •  веде діловодство ТМВ;
 • засвідчує документи ТМВ;
 • Контролює регламент проведення засідань Ради ТМВ та інших заходів.

 

 1. ЧЛЕНСТВО В ТОВАРИСТВІ.

4.1. Членство в товаристві здійснюється на добровільних засадах і є індивідуальним.

4.2. Дійсним членом товариства може бути кожен магістр, клінічний ординатор, аспірант або співробітник ІФНМУ віком до 35 років, який визнає це Положення та активно бере участь у науковій діяльності.

4.3. Прийом в дійсні члени товариства проводиться Радою ТМВ простою більшістю голосів на підставі письмової заяви претендента та рекомендації завідувача відповідної кафедри чи керівника відповідного підрозділу ІФНМУ.

4.4. Членство в товаристві припиняється у випадку:

 •  виходу з товариства за власним бажанням;
 •  порушення вимог цього Положення;
 •  дій, що завдають шкоди товариству або підривають його авторитет;
 •  у випадку завершення навчання чи звільнення з роботи з ІФНМУ;

4.5. Рішення про припинення членства в ТМВ приймається Радою простою більшістю голосів.

 

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТМВ ІФНМУ.

5.1. Члени ТМВ мають право:

 •  брати участь у роботі всіх заходів, які проводить товариство;
 • обговорювати питання діяльності товариства та вносити пропозиції щодо вдосконалення його роботи;
 •  представляти на конкурсній основі результати • своєї наукової роботи у друкованих виданнях ІФНМУ;
 •  обирати та бути обраними до керівних органів ТМВ;
 •  отримувати методичну та інформаційну допомогу від товариства;
 •  бути рекомендованими до преміювання, оголошення подяки, державними нагородами та іншими видами відзнак і нагород відповідно до чинного законодавства;

5.2. Члени ТМВ зобов’язані:

 • дотримуватись цього Положення;
 • брати участь в роботі Товариства та регулярно відвідувати засідання ТМВ;
 • проводити науково-дослідну роботу, виступати з доповідями на наукових конференціях ТМВ;
 • надавати необхідну допомогу в проведенні заходів товариства та виконувати рішення його керівних органів;
 • звітувати про виконану наукову та організаційну роботу;
 •  пропагувати діяльність ТМВ, сприяти підвищенню престижу та авторитет}7 ТМВ та ІФНМУ.

 

 

 1. СПІВПРАЦЯ З МОЛОДІЖНИМИ НАУКОВИМИ ТОВАРИСТВАМИ ІФНМУ.

6.1. Товариство активно підтримує зв’язки з Студентським науковим товариством та всебічно сприяє виконанню концепції підготовки науково- педагогічних кадрів в ІФНМУ з позицій наступності та спадкоємності.

 

 1. ФІНІНСОВІ КОШТИ ТМВ. 

7.1. ТМВ не виконує фінансових функцій.

 

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТМВ.

8.1. Для забезпечення діяльності ТМВ, ІФНМУ закріплює за ТМВ приміщення, виділяє оргтехніку й витратні матеріали до неї, створює необхідні умови для його ефективної діяльності.

1.1.           Всі підрозділи ІФНМУ всебічно сприяють діяльності Ради ТМВ.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТМВ.

9.1. Діяльність ТМВ може бути припинена:

 •  наказом ректора ІФНМУ.

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТОВАРИСТВО МОЛОДИХ ВЧЕНИХ.

10.1. Зміни та доповнення до Положення про ТМВ вносяться:

 • Вченою Радою ІФНМУ;
 • наказом ректора ІФНМУ.